ทำสัญญากู้เงินอย่างไรไม่ให้โมฆะ ดูใบสัญญายืมเงินที่ถูกต้องล่าสุด

รู้จักสัญญากู้ยืมเงิน ก่อนกู้เงินต้องรู้

การกู้ยืมเงิน ถือเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างหนึ่ง ที่เป็นปกติของวิถีชีวิตคนเรา ในปี 2567 เองนี้รูปแบบกู้ยืมเงินก็มีหลายรูปแบบ แต่ทุกรูปแบบก็ต้องอาศัยสัญญากู้ยืมเงินเป็นเครื่องผูกพันธ์ระหว่างผู้กู้ กับ ผู้ให้กู้ยืมเงิน ดังนั้นในเมื่อสัญญากู้ยืมเงิน เป็นแบบฟอร์มที่เราต้องพบเจอได้บ่อย ๆในชีวิตประจำวัน เราจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะรู้จัก และทำความเข้าใจบบฟอร์มสัญญายืมกู้เงิน เพื่อที่จะได้ทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างถูกต้อง และไม่โดนหลอก ในวันนี้จึงขอพาทุกท่านไปรู้จักกับสัญญากู้เงินกัน ไปดูรายละเอียดกันได้เลย

2. สัญญากู้ยืมเงินคืออะไร สำคัญแบบไหนกัน ? 

สัญญากู้ยืมเงิน คือรายละเอียดข้อตกลงของการกู้เงิน ที่จัดทำเป็นหนังสือสัญญากู้ยืมเงินโดยการกู้ยืมเงินจะมี 2 แบบ คือ การกู้เงินแบบมีหลักประกัน เช่น ใช้รถ, โฉนดที่ดิน เป็นต้น หรือสัญญายืมเงินไม่มีหลักประกัน แล้วแต่เงื่อนไขระหว่างเจ้าหนี้ กับลูกหนี้ ซึ่งสัญญากู้เงิประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

  • รายละเอียดของผู้กู้ และผู้ให้กู้ ว่าผู้กู้ขอสินเชื่อบุคคลออนไลน์คือใคร มีที่อยู่ติดต่อที่ไหน ชื่อ นามสกุล อะไร และผู้ให้กู้เป็นใครเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
  • รายละเอียดข้อตกลงทางการเงินสัญญากู้ยืมเงิน โดยเป็นเนื้อหาข้อตกลงตามใบสัญญายืมเงิน ระหว่างผู้กู้ และผู้ให้กู้ โดยจะกำหนดรายละเอียด จำนวนเงินที่กู้ , งวดการผ่อนชำระ, ดอกเบี้ย วันเริ่มต้น และสิ้นสุดสัญญากู้ยืมเงิน
  • รายละเอียดการผูกพันธ์ตามสัญญากู้ยืมเงิน โดยจะระบุข้อตกลงระหว่าผู้กู้ และผู้ให้กู้ในเงื่อนไขการกู้ยืมเงินระหว่างกัน เช่น กรณีค้างชำระ, เหตุในการบอกเลิกสัญญา, ค่าปรับกรณีผิดนัด เป็นต้น
  • การลงนามทั้งสองฝ่าย เป็นการลงนามรับทราบข้อตกลงในใบสัญญายืมเงิน ระหว่างผู้กู้ และผู้ให้กู้ รวมทั้งพยาน เพื่อมีผลผูกพันธ์ตามสัญญากู้ยืมเงินตามกฎหมาย

3. ทำสัญญากู้ยืมเงิน ต้องระวังอย่างไร 

สำหรับการทำสัญญากู้ยืมเงินนั้น  ไม่ว่าเราจะทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือใช้แบบฟอร์มสัญญายืมเงินออนไลน์สัญญาแอปเงินกู้ที่ถูกกฎหมายผ่านการกู้เงินด่วนผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ธนาคารต่าง ๆ ในปี 2024 นี้มีสิ่งที่ต้องตรวจสอบ แลข้อควรระวังดังนี้ 

  • ต้องตรวจสอบจำนวนการกู้ในสัญญา, ค่างวด, ดอกเบี้ย ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน
  • จะต้องได้รับหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน สองฉบับเก็บไว้ระหว่างผู้กู้ และผู้ให้กู้คนละฉบับ
  • ควรมีพยานลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน เพื่อเป็นบุคคลที่ 3 หากมีปัญหา
  • ในการชำระค่างวด ชำระหนี้ทุกครั้งต้องขอใบเสร็จจากเจ้าหนี้ เป็นหลักฐานว่าเราได้ชำระหนี้สินแล้ว
  • หากเราชำระหนี้สินจนหมดแล้ว ต้องขอหลักฐานการปิดสัญญากู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้ด้วย